Versie: 11 november 2016


Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten tot levering van goederen en diensten, een en ander in de ruimste zin des woords, aan afnemers of opdrachtgevers (hierna te noemen: ‘afnemer’) door E.F.S.-Holland B.V. (hierna te noemen als E.F.S.) In deze voorwaarden wordt onder levering verstaan het leveren van goederen en diensten.
 2. Door het verstrekken van een opdracht, als ook door aanvaarding van een door E.F.S. gedaan aanbod, aanvaardt afnemer, bij uitsluiting, de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover E.F.S. deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. Dergelijke aanvaarding heeft slechts betrekking op de levering ter zake waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden en nimmer voor andere transacties tussen E.F.S. en afnemer.

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding

 1. Alle aanbiedingen door of namens E.F.S. gedaan, ongeacht of deze mondeling dan wel schriftelijk zijn gedaan, zijn vrijblijvend. E.F.S. is bevoegd een aanbod onverwijld doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door afnemer te herroepen.
 2. In het geval dat de aanvaarding van afnemer, ook indien slechts op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van E.F.S., zal de overeenkomst niet tot stand komen.
 3. Aanbiedingen (waaronder mede begrepen opdrachten en bestellingen) van afnemer binden E.F.S. eerst indien E.F.S. het aanbod schriftelijk heeft bevestigd. In het geval dat E.F.S. het aanbod van afnemer niet schriftelijk heeft bevestigd, vormt het enkele feit dat de uitvoering plaats gevonden heeft voldoende bewijs van de totstandkoming en de inhoud van de overeenkomst.
 4. Indien afnemer niet binnen vijf werkdagen na ontvangst van een schriftelijke bevestiging van E.F.S., welke afwijkt van een door E.F.S. gedaan aanbod, heeft gereageerd, wordt de overeenkomst geacht conform de bevestiging van E.F.S. tot stand te zijn gekomen.
 5. Fouten of onduidelijkheden in offertes of orderbevestigingen kunnen niet leiden tot een afwijking van hetgeen E.F.S. werkelijk bedoeld heeft en doen E.F.S. evenmin aansprakelijk zijn voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 3. Levering, Risico

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering franco op de door afnemer met E.F.S. overeengekomen plaats; de wijze van verzending en de verzendroute staan ter keuze van E.F.S..
 2. Op afnemer rust een afnameplicht. Indien door E.F.S. aangeboden goederen om niet aan E.F.S. toe te rekenen redenen niet (kunnen) worden afgenomen, dan is E.F.S. bevoegd om ter hare keuze, de goederen op te slaan en /of te verkopen dan wel, indien opslag en /of verkoop redelijkerwijs niet van E.F.S. kan worden gevergd, te ( doen) vernietigen. Alle kosten, alsmede een eventuele minderopbrengst komen voor rekening van afnemer. Een en ander laat onverlet eventuele andere rechten van E.F.S. tegenover afnemer.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, komt en blijft het risico van beschadiging, verlies, diefstal en tenietgaan van de goederen voor afnemer vanaf het tijdstip van aflevering. Indien E.F.S. goederen ter aflevering aanbiedt, maar de goederen om niet aan E.F.S. toe te rekenen redenen niet (kunnen) worden afgenomen, komt en blijft het risico vanaf het moment van aanbieding voor afnemer. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing in geval van deelleveringen.
 4. Indien het vervoer van de goederen door of door bemiddeling van E.F.S. geschiedt, dient onder tijdstip van aflevering te worden verstaan het moment waarop de goederen gelost zijn; indien het vervoer door of namens afnemer geschiedt, dient onder tijdstip van aflevering te worden verstaan het moment waarop met het laden een aanvang wordt gemaakt.
 5. Indien het vervoer van de goederen door of door bemiddeling van E.F.S. geschiedt, dient afnemer zorg te dragen en in te staan voor deugdelijk en volledig gezuiverd ontvangstmateriaal van voldoende capaciteit en dient afnemer te garanderen dat opslagplaatsen, waarin of waar de goederen gelost moeten worden, onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar zijn. Indien de goederen door of namens afnemer bij E.F.S. worden opgehaald, dient afnemer zorg te dragen en in te staan voor deugdelijk ontvangstmateriaal en deugdelijke vervoermiddelen van voldoende capaciteit.
 6. E.F.S. heeft te allen tijde het recht de goederen in gedeeltes te leveren en deze deelleveringen te factureren. Elke deellevering kan in dit geval worden beschouwd als een zelfstandige overeenkomst.
 7. Geleverde goederen worden in beginsel nimmer door E.F.S. teruggenomen. In geval, om welke reden dan ook, E.F.S. uitdrukkelijk aan afnemer toestaat goederen te retourneren, zullen deze steeds voor risico van afnemer worden vervoerd en komen laad-, transport-, opslag- en verdere daaruit voortvloeiende kosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, voor rekening van afnemer. Ingeval een door afnemer ingediende reclame gegrond blijkt te zijn, komen eventuele kosten van retourzending voor rekening van E.F.S..

Artikel 4. Leveringstermijnen

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zullen opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen nimmer als fatale termijn zijn te beschouwen. Overschrijding van een door VDDN Lid opgegeven leveringstermijn geeft koper geen recht op schadevergoeding, noch het recht op gerechtelijke of buitenrechtelijke ontbinding van de overeenkomst, noch enig recht tot opschorting van de betalings- en afnameverplichting. In geval van niet-tijdige levering is E.F.S. dan ook eerst na per aangetekende post verzonden schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een nadere en redelijke termijn voor levering wordt gesteld, in verzuim, terwijl afnemer onverminderd tot afname verplicht is. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing in geval van enige andere toerekenbare tekortkoming van E.F.S. in de nakoming van zijn verplichtingen tegenover afnemer. Het in dit lid bepaalde vindt geen toepassing in die gevallen waarin nakoming door E.F.S. blijvend onmogelijk is.
 2. In geval van verzuim zoals in het vorige lid bedoeld, heeft afnemer geen recht op schadevergoeding doch slechts de keuze om, binnen een door E.F.S. te stellen redelijke termijn, alsnog nakoming te eisen dan wel de overeenkomst te ontbinden. Gedeeltelijke levering geeft afnemer slechts het recht op gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
 3. In geval een door afnemer bij een bestelling opgegeven gewenste leveringstermijn voor E.F.S. bezwaarlijk mocht zijn, dient afnemer aan redelijke verlangens tot verschuiving tegemoet te komen.
 4. Ingeval geen leveringstermijn is opgegeven of overeengekomen, zal levering plaatsvinden binnen een door E.F.S. te bepalen en in de omstandigheden van het geval redelijke termijn.

Artikel 5. Prijs

 1. Prijslijsten en andere noteringen van E.F.S. kunnen steeds door E.F.S. gewijzigd worden.
 2. De aan afnemer geleverde goederen worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, berekend tegen de prijzen zoals blijkend uit de laatst geldende prijslijst of andere noteringen van E.F.S. dan wel tegen de algemeen bij E.F.S. geldende tarieven, geldend op de dag van levering.
 3. Alle prijzen zijn zonder korting of toeslag en exclusief verschuldigde belastingen en heffingen zoals deze ten tijde van de levering gelden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Indien bij het totstandkomen van de overeenkomst reeds een prijs is overeengekomen, is deze gebaseerd op de op dat moment geldende materiaal- en grondstofprijzen, salarissen, sociale lasten, vervoerskosten, brandstofprijzen etc. en exclusief eventuele belastingen dan wel andere heffingen. Indien na de totstandkoming één of meer prijsfactoren een verhoging ondergaat, is E.F.S. gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en integraal aan afnemer in rekening te brengen.
 5. In geval van een in vorige lid bedoelde prijsverhoging, anders dan door overheidsmaatregelen die E.F.S. verplichten of de bevoegdheden geven om een prijs te verhogen, is afnemer evenwel bevoegd om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk geschiedt binnen vijf werkdagen na de datum waarop E.F.S. afnemer van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld, evenwel zonder dat E.F.S. tot betaling van enige schadevergoeding is gehouden, een en ander behoudens voor zover de overeenkomst reeds (gedeeltelijk) is uitgevoerd. In geval van gedeeltelijke uitvoering heeft afnemer slechts de mogelijkheid de overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden. Dit ontbindingsrecht heeft afnemer niet indien tussen het moment van sluiten van de overeenkomst en het moment van de prijsverhoging meer dan drie maanden verstreken is.

Artikel 6. Betaling

 1. Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum uitsluitend door storting of overmaking op één der op de factuur vermelde rekeningen, zonder aftrek van enige korting. Afnemer mag hetgeen hij aan E.F.S. verschuldigd is slechts verrekenen met een opeisbare schuld van E.F.S. aan hem, voor zover deze schuld aan E.F.S. uitdrukkelijk schriftelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
 2. Een betaling wordt steeds toegerekend op de oudste openstaande vordering van E.F.S. op afnemer. De betaling strekt, ongeacht eventuele andersluidende aanwijzingen van afnemer, in de eerste plaats in mindering op eventuele (invorderings-)kosten, vervolgens op reeds verschenen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente.
 3. Onverminderd aan E.F.S. verder toekomende rechten, is afnemer, in geval van niet-tijdige betaling door afnemer van het volledige aan E.F.S. verschuldigde bedrag dan wel in geval van enige andere toerekenbare tekortkoming van afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen tegenover E.F.S., van rechtswege tegenover E.F.S. in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn. Al hetgeen afnemer op dat tijdstip aan E.F.S. verschuldigd is, wordt dadelijk en in het geheel opeisbaar.
 4. Indien afnemer surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt, in staat van faillissement wordt verklaard dan wel op andere wijze het beheer of de beschikking over (een deel van) zijn vermogen verliest/dreigt te verliezen, afnemer overgaat tot een buitengerechtelijke schuldsanering of (wanneer afnemer een natuurlijk persoon is) afnemer wordt toegelaten tot de WSNP, afnemer zijn bedrijfsactiviteiten overdraagt, staakt dan wel beëindigt, alsmede in alle andere gevallen waarin volledige nakoming van zijn verplichtingen redelijkerwijze niet meer mogelijk of te verwachten is, wordt in deze gevallen al hetgeen afnemer op dat tijdstip aan E.F.S. verschuldigd is, dadelijk en in het geheel opeisbaar en is E.F.S. bevoegd de overeenkomst met afnemer te ontbinden, onverminderd aan E.F.S. verder toekomende rechten. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing ingeval de rechtsvorm van het bedrijf van afnemer wijzigt en/of (voor zover afnemer een rechtspersoon is) wijziging optreedt in het bestuur en/of de (overwegende) zeggenschap over afnemer.
 5. Onverminderd aan E.F.S. verder toekomende rechten en tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is afnemer vanaf het tijdstip waarop betaling had moeten plaatsvinden tot het tijdstip waarop afnemer daadwerkelijk heeft betaald, van rechtswege over het factuurbedrag de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW aan E.F.S. verschuldigd.
 6. Onverminderd aan E.F.S. verder toekomende rechten, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, voortvloeiende uit of verband houdende met de handhaving van de rechten van E.F.S. tegenover afnemer, voor rekening van afnemer. Tenzij E.F.S. aannemelijk maakt dat deze op een hoger bedrag moeten worden bepaald, worden de buitengerechtelijke kosten (waaronder mede begrepen kosten van juridische bijstand) vastgesteld het bedrag berekend volgens het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).
 7. E.F.S. is te allen tijde gerechtigd om van afnemer vooruitbetaling, onmiddellijke betaling of zekerheidstelling te verlangen onder opschorting van zijn leveringsplicht, voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van afnemer tegenover E.F.S.. Indien afnemer, na daartoe (schriftelijk) door E.F.S. te zijn uitgenodigd, niet binnen vijf werkdagen daarna zekerheid heeft gesteld, een en ander tot genoegen van E.F.S., zal afnemer, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn, van rechtswege tegenover E.F.S. in verzuim zijn.
 8. Ter zake van al hetgeen afnemer tegenover E.F.S. verschuldigd is, geldt als volledig bewijs de boekhouding en administratie van E.F.S., behoudens tegenbewijs van afnemer. Indien afnemer van oordeel is dat het factuurbedrag dat hij verschuldigd is, onjuist is, is hij gehouden om daartegen binnen vijf werkdagen na datum van de betreffende factuur bij E.F.S. schriftelijk bezwaar aan te tekenen, onder nauwkeurige opgave van de door afnemer gepretendeerde foutieve bedragen, bij gebreke waarvan hij de factuur geacht wordt te hebben aanvaard.
 9. Ingeval een door afnemer ingediende reclame gegrond blijkt te zijn voordat de betalingstermijn is verstreken, zal:
  1. indien tot een prijsreductie wordt besloten, afnemer voor het daarmee gemoeide bedrag van E.F.S. een creditnota ontvangen;
  2. indien tot vervanging wordt besloten en de te vervangen goederen voor het verstrijken van de betalingstermijn retour zijn ontvangen, een creditnota voor de retour ontvangen goederen door E.F.S. worden uitgeschreven en zullen de nieuw geleverde goederen opnieuw worden gefactureerd.
 10. E.F.S. is te allen tijde bevoegd bedragen die zij te eniger tijd van afnemer zal hebben te vorderen, te verrekenen met bedragen die E.F.S. te eniger tijd aan afnemer verschuldigd is.

Artikel 7. Reclame

 1. Afnemer dient de goederen terstond na ontvangst daarvan te (doen) controleren op hoeveelheid, gewicht, soort, staat, kwaliteit, samenstelling, deugdelijkheid en andere hoedanigheden. De kosten van controle komen voor rekening van de afnemer.
 2. Het risico dat de goederen naar hun aard niet geschikt zijn voor de toepassing(en) die afnemer daaraan wil geven, berust bij afnemer.
 3. Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichtingen van afnemer geheel noch ten dele op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van E.F.S. worden gebracht binnen de in dit artikel aangegeven termijnen.
 4. Elk recht tot reclameren vervalt indien afnemer niet of niet ten volle aan dit artikel bepaalde voldoet, in welk geval de afnemer geacht worden de goederen als in alle opzichten deugdelijk te hebben aanvaard.
 5. Op afnemer rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door E.F.S. geleverd zijn.
 6. Eventuele reclames verband houdende met zichtbare dan wel op eenvoudige wijze te controleren onvolkomenheden of tekortkomingen dienen door afnemer bij levering van de goederen op het bij ontvangst te tekenen vervoersdocument gespecificeerd te worden aangetekend, bij gebreke waarvan E.F.S. geacht wordt de goederen juist te hebben geleverd. Alle overige reclames dienen E.F.S. binnen twee werkdagen nadat afnemer eventuele onvolkomenheden of tekortkomingen bekend zijn geworden of redelijkerwijze bekend hadden kunnen zijn, doch uiterlijk binnen twee weken na levering van de goederen, schriftelijk te hebben bereikt, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en),bij gebreke waarvan aangenomen wordt dat E.F.S. de overeenkomst juist en volledig is nagekomen.
 7. In ieder geval zal beoordeling of de goederen beantwoorden aan hetgeen daaromtrent is overeengekomen, plaatsvinden naar de toestand, waarin zij verkeren op het tijdstip van levering. Goederen waaromtrent door afnemer is gereclameerd, dienen door afnemer dan ook zorgvuldig, en ongebruikt, onvermengd en onverwerkt te worden bewaard op een daartoe geschikte plaats en op eerste verzoek van E.F.S. voor nader onderzoek, door E.F.S. of door een door E.F.S. aan te wijzen derde, ter beschikking te worden gesteld. Zonodig zal aan E.F.S. prompt toegang worden verleend tot de plaats(en), waar de goederen zich bevinden. Afnemer zal er tevens voorzorg dragen eventuele schade zoveel mogelijk te beperken en beperkt te houden.
 8. Reclame is niet mogelijk indien afnemer tot gebruik, vermenging, verwerking, of doorverkoop van goederen is overgegaan, terwijl afnemer de onvolkomenheid of tekortkoming door eenvoudige controle had kunnen constateren.
 9. In geval van een eventuele bemonstering zal deze door een beëdigd monsternemer of een daartoe bevoegde deskundige naar keuze van E.F.S. geschieden; de namens beide partijen verzegelde monsters leveren tussen partijen onweerlegbaar bewijs op wat betreft de samenstelling, kwaliteit en staat van de goederen ten tijde van de monsterneming.
 10. Onderzoek van de goederen of van monsters daarvan zal in eerste instantie door E.F.S. worden verricht dan wel, in geval van betwisting door afnemer, worden overgedragen aan het T.N.O. te Zeist of een ander door E.F.S. aan te wijzen, daartoe geëigend instituut. De kosten van bemonstering en onderzoek komen voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij.
 11. Indien afnemer met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, reclameert en zijn reclame betrekking blijkt te hebben op een aan E.F.S. toe te rekenen tekortkoming, zal E.F.S., ter hare keuze, de betreffende goederen vervangen, waarna de vervangen goederen eigendom van E.F.S. worden tenzij een pro rata reductie op de prijs wordt verleend indien de onvolkomenheid of tekortkoming slechts van ondergeschikte aard is of slechts op een klein gedeelte van de levering betrekking heeft. Afnemer dient E.F.S. hiertoe een redelijke termijn te gunnen.
 12. Aan het hiervoor in lid 11 bepaalde, kan afnemer geen rechten ontlenen indien en voor zover hij tegenover E.F.S. tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van E.F.S. tegenover afnemer voor schade die direct of indirect het gevolg is van de niet, niet-tijdige, niet-volledige of niet-behoorlijke nakoming van de overeenkomst of van de schending van enige andere contractuele of niet-contractuele verplichting tegenover afnemer of derden is uitdrukkelijk beperkt tot hetgeen waartoe E.F.S. gehouden is blijkens artikel 7, lid 11 en 12 bepaalde.
 2. VDDN Lid garandeert haar producten overeenkomstig de garantie van haar toeE.F.S.s conform de specificatie en het analysecertificaat van de desbetreffende levering voor zover van toepassing en beperkt haar aansprakelijkheid uitdrukkelijk tot datgene waartoe zij conform die garantie gehouden is. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe, hetzij voor indirecte schade, gevolgschade – bedrijfsschade mede daaronder begrepen-, kosten en interesten is uitgesloten, tenzij er aan de zijde van de E.F.S. sprake zou zijn van opzet of grove schuld.
 3. Indien een door E.F.S. ingeschakelde ondergeschikte en /of hulppersoon wordt aangesproken terzake van schade, door hem toegebracht bij de uitvoering van met afnemer overeengekomen diensten van E.F.S., zal hij het recht hebben zich te beroepen op de door de E.F.S. tegenover afnemer bedongen aansprakelijkheidsbeperking of –uitsluiting.
 4. In geen geval zal E.F.S. gehouden zijn tot vergoeding van een hoger bedrag dan zij zelf ter zake van schade, waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden, op haar assuradeuren kan verhalen; indien assuradeuren niet tot uitkering overgaan of de schade niet door verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot driemaal de netto factuurwaarde van de betreffende levering, doch maximaal tot een bedrag van € 15.000.
 5. Afnemer zal E.F.S. vrijwaren voor alle aanspraken, ongeacht de aard en omvang daarvan, van derden en ziet te dezer van regres op E.F.S. af.

Artikel 9 .Overmacht

 1. Onder overmacht in de zin van deze voorwaarden wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van E.F.S., al dan niet ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst voorzienbaar, die de normale uitvoering van de overeenkomst verhindert of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet van E.F.S. kan worden verlangd, zoals onder andere (doch niet uitsluitend) gebrek aan grondstoffen; stagnatie van de aanvoer van grondstoffen of halffabrikaten dan wel de afvoer van gereed product als gevolg van weersomstandigheden, transportbelemmeringen en besmetting of besmettingsgevaar; bedrijfsstoringen, gebreken of schade aan productiemiddelen; staking of vergelijkbare acties; werkstaking, oproer, oorlog, natuurrampen (al dan niet toerekenbare) tekortkomingen aan de zijde van door E.F.S. ingeschakelde derden; alsmede maatregelen van overheidswege.
 2. Onverminderd aan partijen verder toekomende rechten, geeft overmacht beide partijen de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan, nadat de overmachtsituatie twee maanden heeft voortgeduurd, een en ander zonder dat partijen over en weer tot enigerlei schadevergoeding zullen zijn gehouden.
 3. Indien E.F.S. met meer dan één afnemer een overeenkomst heeft gesloten betreffende gelijke of gelijksoortige goederen en E.F.S. door een haar niet toe te rekenen omstandigheid niet in staat is alle overeenkomsten ten volle na te komen, is zij bevoegd naar eigen inzicht te bepalen welke overeenkomst zij in welke mate na komt.
 4. In geval van overmacht is E.F.S. gerechtigd prijzen en/of leveringscondities aan te passen aan de alsdan geldende omstandigheden.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door E.F.S. geleverde goederen blijven eigendom van E.F.S. totdat afnemer al zijn verplichtingen tegenover E.F.S. ter zake van alle krachtens enige overeenkomst aan afnemer geleverde of te leveren goederen ten volle heeft voldaan. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op alle vorderingen wegens enige tekortkoming van afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen tegenover E.F.S. uit hoofde van dergelijke overeenkomsten.
 2. Het is afnemer niet toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verpanden of aan derde enig ander recht daarop te verlenen. Deze bepaling beoogt goederenrechtelijke werking; overtreding van het in de eerste zin neergelegde verbod heeft derhalve tot gevolg dat geen pandrecht tot stand komt c.q. geen recht op de goederen gevestigd wordt.
 3. Afnemer is bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, indien en voor zover noodzakelijk, door te verkopen uitsluitend in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf Afnemer is gehouden deze goederen eveneens slechts onder beding van verlengd eigendomsvoorbehoud, overeenkomstige het bepaalde in dit artikel, te leveren. Indien volledige nakoming van de verplichtingen van afnemer redelijkerwijze niet meer mogelijk of te verwachten is, is afnemer gehouden een op handen zijnde verkoop terstond en schriftelijk aan E.F.S. te melden.

Artikel 11. Overdracht

 1. Afnemer is niet bevoegd zijn aan overeenkomsten met E.F.S. te ontlenen rechten danwel uit dergelijke overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen aan derden over te dragen, welke rechten en verplichtingen evenmin vatbaar zijn voor overgang van rechtswege, een en ander behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van E.F.S..

Artikel 12. Partiële nietigheid, Afstand

 1. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de eventueel ongeldige bepaling geldt alsdan een bepaling die door E.F.S. zou zijn bedongen, indien van de oorspronkelijke bepaling wegens zijn ongeldigheid zou zijn afgezien.
 2. Indien niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden wordt verlangd door E.F.S., brengt dit niet mee dat E.F.S. afziet van het recht in enig geval wel strikte naleving te verlangen.

Artikel 13. Toepasselijk recht, Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten en eventuele rechtsbetrekkingen tussen E.F.S. en afnemer is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing; in geval van internationale transacties is het Weens Koopverdrag niet van toepassing.
 2. Alle geschillen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, die tussen partijen mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter ter ressort van de vestigingsplaats van E.F.S..