Herbanoplex™ is een mengsel van speciaal geselecteerde fytogene producten en is ontwikkeld om de darmflora van pluimvee te ondersteunen en de weerstand tegen ongunstige bacteriën te verhogen. In dit onderzoek is het effect van Herbanoplex™ op vleeskuikens die werden blootgesteld aan pathogenen, onderzocht.

Opzet

De proef is uitgevoerd in een proefstal in Hongarije. 200 Vleeskuikens (Ross 308) werden verdeeld over vier behandelingen (50 kuikens per groep, verdeeld over twee hokken, gevolgd gedurende 42 dagen). Om de kuikens bloot te stellen aan pathogenen is uit het strooisel van het voorgaande koppel een filtraat gemaakt. Dit werd aan het drinkwater toegevoegd. Het filtraat bevatte 2 x 108 CFU en bestond hoofdzakelijk uit E. coli (108 CFU/ml), Clostridium perfringens (103-104 CFU/ml) en oocyten (2.5 x 103 oocyten/ml).

De proefgroepen waren als volgt verdeeld:

  • Positieve controle: pathogenen toediening via drinkwater
  • Negatieve controle: geen toediening van pathogenen
  • Herbanoplex groep: pathogenen toediening via drinkwater + Herbanoplex (1kg/ton voer)
  • Hitte behandelde positieve controle: geïnactiveerde pathogenen toegevoegd aan drinkwater

Resultaten

In bijgevoegde tabel is het lichaamsgewicht van de vleeskuikens op dag 0 en 42 van de proef weergegeven. De kuikens in alle groepen hadden op dag 0 een gemiddeld gewicht van 41 gram. Aan het einde van de proef (dag 42) had de Herbanoplex™ groep, met gemiddeld 2564 gram, het hoogste lichaamsgewicht (zie grafiek). Dit was 36% meer dan de positieve controle en ruim 6% meer dan de negatieve controle.

Groep Dag 0 Dag 42
Positieve controle 41 1880b
Negatieve controle 41 2406a,c
Herbanoplex™ 41 2564d
Hitte behandelde positieve controle 41 2284a,c,d

Tabel 1. Lichaamsgewicht vleeskuikens op dag 0 en 42

Resultaten dag 42
Figuur 1. Resultaten dag 42

Conclusie

Door de inzet van Herbanoplex™ is het eindgewicht van de vleeskuikens significant hoger, en bij blootstelling aan pathogenen wordt een negatieve invloed door pathogenen op het gewicht beperkt.